Advokatska kancelarija Predrag Savić

 

UŽA SPECIJALNOST:

 

  • postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu,
  • postupak ustavne žalbe Ustavnom sudu Republike Srbije,
  • svi vidovi naknade štete,
  • zastupanje u postupcima eksproprijacije,
  • Odbrane u krivičnim i prekršajnim postupcima povodom “sabraćajki”.

Falsifikovanje potpisa, grafologija, vestacenje potpisa, falsifikovanje isprava.

Ostali Tv nastupi

Preko  ovog sajta možete postaviti pitanja u vezi ostvarivanja vaših prava na Kosovu i Metohiji

OBLASTI DELOVANJA:

OBLIGACIONO PRAVO

Naš tim  ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti prava, a posebno kada je u pitanju nakanada svih vrsta štete. Dokazali smo naše sposobnosti i znanja prilikom tumačenja i provere ugovora sa stanovišta najboljeg interesa klijenata. Posebno se bavimo posredovanjem pri zakljucenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, proverom vlasnickog statusa predmeta kupoprodaje, kao i kompletnom analizom pribavljene dokumentacije. Naše klijente takodje zastupamo u postupcima pred sudovima radi naknade štete, raskida i poništenja ugovora.

USTAVNO PRAVO I EVROPSKI SUD U STRAZBURU

Naš tim  na čelu sa advokatom Predragom Savićem do sada je sa uspehom zastupao veliki broj građana iz Srbije i Evrope pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.  Sa punim pravom, pretpostavljamo da smo advokatska kancelarija koja je izdejstvovala najviše  takozvanih  prijateljskih poravnanja i unilaterarnih deklaracija o priznanju kršenja prava od strane tuženih država pred sudom Strazburu, u obaveznom postupku prijateljskog mirenja. Ova naša praksa krunisana je i sa desetak presuda Ustavnog suda i Evropskog suda u Strazburu u korist našijih klijenata . Do sada smo u praksi napisali više stotina ustavnih žalbi i  predstavki Evropskom sudu za Ljudska prava u Strazburu.

KRIVIČNO PRAVO

Naša kancelarija pruža usluge odbrane lica u krivicnim i prekršajnim  postupcima I postupcima  po privrednim prestupima.  U više desetina  slučajeva  kao  punomoćnici oštecenih  pri izvršenju nekog krivicnog dela preuzeli smo ulogu supsidijarnog tužioca.  U klasičnim  krivičnim predmetima često zastupali I oštećene!

RADNO PRAVO

Naša kancelarija  ima ugovor o poslovnoj saradnji sa osam sindikalnih  organizacija, od kojih je najpoznatija Unija sindikata. U oblasti radnopravnih odnosa tj. odnosa zaposlenih i poslodavaca naše klijente savetujemo o problemima zaključenja i otkaza ugovora o radu, mobinga, isplate zarade i drugih naknada, kao i po pitanju svih drugih prava u toku trajanja radnog odnosa. U cilju zaštite ovih prava pokrecemo i vodimo postupke pred nadležnim sudovima. A ponos naše advokatske prakse iz  ove oblasti su stotine dobijenih presuda u korist naših  klijenata,  uglavnom radnika GSP Beograd.

UPRAVNO PRAVO

Zastupamo klijente u razlicitim upravnim postupcima pred državnim organima, pre svega u postupcima EKSPROPRIJACIJE, a potom pred poreskim organima, geodetskim organizacijama, nadležnim ministarstvima, državnim agencijama, javnim preduzecima a u cilju zaštite i ostvarivanja njihovih prava pokrecemo i upravne sporove.

PRIVREDNO PRAVO

Pružamo usluge zastupanja u svim postupcima pred  Privrednim sudovima.

STVARNO PRAVO

Pored regulisanja i zaštite svojinskih prava klijenata pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima, naša kancelarija se bavi uspešno   pribavljanjem odobrenja za gradnju i savetovanjem klijenta prilikom zakljucenja ugovora o izgradnji I investiranju! Pružamo  konsultantske usluge u oblasti gradjevinarstva, a narocito se bavimo savetovanjem i prikupljanjem potrebne dokumentacije. Pomažemo i investitorima pri nalazenju lokacija za izgradnju, pribavljanju neophodnih  odobrenja  i dozvola  za izgradnju objekata prilikom, konverzije zemljista, kao i  usvim drugim pitanjima koja se javljaju u pojedinim fazama svakog gradjevinarskog projekta. Posebno spremnio dočekujemo buduće postupke deeskproprijacije, jer Predrag Savić je bio koautor dva od nekoliko ranijih predloga zakona  o povraćaju oduzete imovine, a koji su  se nalazili u skupštinskoj proceduri. Sa uspehom smo završili  I više postupaka rehabilitaciije u kojima smo izdejstvovali   poništaj svih pravnih  posledica presude, a samim tim I poništili nezakonito oduzimanje imovine!

PORODIČNO PRAVO

Imamo i bogato  iskustvo u primeni Porodičnog zakonika. Savetujemo i zastupamo klijente kod sklapanja predbračnih I bračnih ugovora, ali u postupcima  usvojenja,  razvoda braka, podele bracne imovine, zakonskog izdržavanje, vršenja roditeljskog prava i poveravanja maloletne dece na staranje.

NASLEDNO PRAVO I VANPARNICA

Naše klijente zastupamo u ostavinskim i ostalim vanparnicnim postupcima a posebno u postupcima zakljucenja naslednopravnih ugovora kao što su ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života. Jedna od specijalnosti nam je poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju. U vanparničnim  postupcima eksproprijacije iskazujemo veliku upornost i redovno potvrđujemo odanost našim klijentima.

STEČAJNO PRAVO

Članovi našeg tima advokati Djurić  i Mojsilović, imaju  značajno iskustvo u stečajnim postupcima, pa  svojim klijentima, pored obavljanja standardnih  pred stečajnim većem, pružamo mogucnost konsultacije i po svim drugim pitanjima iz oblasti stecaja, likvidacije i privatizacije.

FINASIJSKO PRAVO

Nekoliko vrhunskih  profesora i sudskih  veštaka finansijske struke stalno pomažu našem advokatskom timu, pa osim usluge poreskog savetovanja koju pružamo u saradnji sa  magistrom Ivanom Raonićem bavimo se i naplatom krupnih bankarskih potraživanja pokretanjem parnicnih, izvršnih i stecajnih postupaka pred sudovima kao i savetovanjem klijenata, prvenstveno banaka i osiguravajucih društava u cilju optimizacije troškova njihovog poslovanja i uvecanja profita. Uz pomoć naših saradnika eminentnih  finansijskih stručnjaka u mogućnsoti smo da kvalitetno  zastupamo  poslovne banke u postupcima utuženja i naplate neostvarenih potraživanja.

KORPORATIVNO PRAVO

Iskustvo stečeno u radu upravnih odbora velikih javnih preduzeća advokat Predag Savić uspešno  koristi da naše klijente savetujemo u postupcima osnivanja i registracije privrednih društava, izrade statuta i drugih opštih akata, kao i u postupcima sprovodjenja statusnih promena, ali u postupcima upravljana korporativnom imovinom.

IZBORNO PRAVO I OSTALA BIRAČKA PRAVA

Advokat Predrag Savić dugi niz godina je  član Republičke izborne komisije, a radio je u opštinskim i drugim izbornim komisijama, tako da to svoje znanje obiliato koristi u sudskim postupcima vezanim za primenu izbornih zakona.

EKSPROPRIJACIJA

Tim advokatske kancelarije Predraga Savića ima bogato iskustvo u postupcima eksproprijacije. Ovaj veoma složen postupak, sa svojim integralnim delovima pred organima uprave i vanparničnim sudom, zahteva izuztenu verziranost. Advokatska kancelarija Predraga Savića zastupa veliki broj bivših vlasnika širom Srbije kojima je imovina eksproprisana radi izgradnje puteva, pruga, eksploatacije mineralnih sirovina i sl. Kao punomoćnici brojnih stanovnika Ovče i Borče kojima se imovina ekspropriše radi izgradnje saobraćajnice oko Beograda, stanovnika Ćuprije i okolnih sela čija imovina je predmet eksproprijacije radi izgradnje pruge Jagodina-Paraćin, te velikog broja domaćinstava lazarevačke opštine kojima se, radi širenja kopova i eksploatacije uglja, kroz eksproprijaciju oduzima višegeneracijski stican imetak, učestvovali smo u postupcima eksproprijacije i utvrđivanja naknade za:

– GRAĐEVINSKE OBJEKTE (stambeni objekti, pomoćni objekti i pripaci; poslovni objekti i fabrička postrojenja)

– BILJNE KULTURE (šuma, voćnjaci, vinogradi, hortikultura, specifične biljne kulture kao što su ren, ruže itd.)

– ZEMLJIŠTE (izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište)

Vodic kroz denacionalizaciju

 

preuzmite

Istorijski romani

„Hadzi Ruvim“          „Hadzi Djera“

preuzmite                   preuzmite