Pravni stav Krivičnog odeljenje VSS

“Stoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 10. ZKP ukoliko svedok koji je oslobođen dužnosti svedočenja prilikom saslušanja na glavnom pretresu ne bude upozoren da je oslobođen dužnosti svedočenja i to ne bude uneto u zapisnik, bez obzira što je ovaj svedok pred istražnim sudijom upozoren da je oslobođen dužnosti svedočenja i to upozorenje uneto u zapisnik prilikom njegovog saslušanja pred istražnim sudijom.” (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije 17.9.2007....

Opširnije

Pravni stav Krivičnog odeljenja VSS

Granice prihvatljive kritike su šire kada je reč o javnim ličnostima u odnosu na privatna lica. Za razliku od običnih građana, koji to svojstvo nemaju, javne ličnosti su neizbežno i svesno izložene pomnom ispitivanju svake svoje reči i dela kako od novinara, tako i od javnosti uopšte, te stoga moraju ispoljiti veći stepen tolerancije» Povod za zauzimanje napred navedenog pravnog shvatanja bile su dve presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Lepojić i Filipović protiv Srbije, zbog povrede člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji se tiče prava na slobodu izražavanja, kao i potreba da domaći sudovi, prilikom postupanja u predmetima krivičih dela protiv časti i ugleda (uvreda i kleveta), imaju u vidu utvrđene međunarodne standarde, kada se, kao oštećeni i lica ovlašćena za pokretanje krivičnog postupka zbog navedenih krivičnih dela, pojavljuju javne ličnosti. ( Pravno shvatanje Krivičnog odeljenja Vrhovnog suda Srbije na sednici od 25. novembra 2008....

Opširnije

Pravni stav Krivičnog odeljenja VSS

ČITANJE SADRŽAJA SMS PORUKA KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU “Pregled sadržaja mobilnog telefona – uvid i čitanje sadržine SMS poruka međusobno upućenih između optuženih i svedoka ne predstavlja dokaz stečen primenom člana 232. ZKP, već uviđaj na pokretnoj stvari, jer se ovde ne radi o materijalu koji je pribavljen nadzorom i snimanjem telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija drugim tehničkim sredstvima ili optičkim snimanjem lica, koji se mogu steći samo primenom člana 232. ZKP, pa se stoga ovde radi o zakonitom dokazu na kome se prvostepena presuda može zasnivati”  ”Branioci optuženih pobijaju prvostepenu presudu i ističu da je ista zasnovana na dokazu na kome se po odredbama ZKP ne može zasnivati presuda, to jest na SMS porukama koje su poslate sa telefona koji pripada optuženom V.R., a za koje njegov brat V. tvrdi da ih je on slao svedoku Relji Radosavljeviću, što je ovaj svedok to i potvrdio. Branioci optuženih smatraju da do tih poruka prvostepeni sud nije došao na zakonit način, jer SMS poruke spadaju u nepovredljive komunikacije i iste nisu pribavljene na zakonit način predviđene članom 232. stav 1. ZKP, jer ne postoji naredba istražnog sudije o snimanju telefonskih i drugih razgovora. Sa stanovišta odbrane sve ono što je prvostepeni sud u prvostepenom postupku izveo kao dokaze u pogledu čitanja SMS poruka i predočavanja istih optuženim, nije validno ni zakonito, jer je pribavljeno na način suprotan izričitoj odredbi člana 232. ZKP, koja definiše, da istražni sudija na pismeni i obrazloženi predlog tužioca, koga u ovom postupku nema, može narediti nadzor i snimanje telefonskih i drugih razgovora ili komunikacija. U konkretnom slučaju niti su snimljeni razgovori, niti druga...

Opširnije